Podrobnosti/Razvoj/Trac

Trac

Pri razvoju in za same vsebine spletne strani wlan ljubljana omrežja se uporablja  Trac, ki je spletna aplikacija za organizacijo projektov. Njegovi glavni funkcionalnosti sta wiki in ticketi.

Vso vsebino na spletni strani pišemo v slovenščini s šumniki, kjer pa ne pretiravamo s slovenjenjem redko uporabljanih računalniških izrazov. Določene vsebine prevajamo v tuje jezike v področju International.

Novi uporabniki

Priporočeno je, da si novi uporabniki nastavijo podatke svojega uporabniškega imena. To storimo tako, da pod Preferences izpolnimo polje Email address, lahko pa tudi Full name. Na naslov, ki ga vnesemo, kasneje po privzetem prejemamo obvestila o ticketih, ki smo jih odprli ali sprejeli (kar lahko tam tudi izklopimo, možnost Ticket notifications opt-out). Prav tako služi za prejemanje obvestil o delovanju točk, na katera se prijavimo, in nanj dobimo tudi zgenerirane image.

Wiki

Wiki je zbirka opisov, razlag, navodil in dokumentacije ter drugih podatkov, ki vsi skupaj predstavljajo omrežje in pomagajo pri njegovem razvoju in rasti. Spletna stran wlan ljubljana omrežja je v ozadju wiki sistem, kar pomeni, da jo podobno kot  Wikipedijo lahko ureja vsak.

S sodelovanjem in skupinskim pisanjem vsebin in navodil tako raste tudi spletna stran. Podobno kot s sodelovanjem raste tudi omrežje samo.

Pripenjanje fotografij in drugega slikovnega gradiva

Trenutno (#150 in #151) je pripenjanje slik mogoče malo zamudno opravilo, saj ni avtomatizirano, ampak po drugi strani to vpliva na objavljanje le kvalitetnih slik.

Tako je potrebno vsako sliko, za katero želimo na strani prikazati tudi manjšo verzijo in jo prikazati v JavaScript galeriji, pripeti dvakrat, original in malo verzijo. Te male slike naj bodo 200xnekaj px oziroma nekajx200 px, torej obe stranici naj bosta največ 200 px. Mala verzija panoramskega posnetka pogleda s točke pa naj bo široka 600 px. Tudi originalom ni potrebno, da so preveliki, 1000 px najdaljša stranica je večinoma zadosti.

Skripti, ki podane slike pomanjšata na zgoraj opisane velikosti, sta pripeti na koncu te strani.

Pri pripenjanju je dobro napisati komentar k sliki, tako pri originalu kot mali verziji, saj se slednji izpiše v JavaScript galeriji, prvi pa pri ogledu slike na samostojni strani. Prav tako se ta komentar uporabi za alternativni opis slike v primeru tekstovnih brskalnikov (ki ga uporabijo tudi iskalniki).

Ko so slike pripete, jih je potrebno vstaviti na ustrezno mesto s takšnim ukazom:

[[Image(ime-datoteke-small.jpg, link=attachment:ime-datoteke.jpg, border=1)]]

V primeru zaporedja več slik preprosto naštejemo zgoraj opisani ukaz večkrat, ločen s presledkom in z ustreznimi imeni datotek.

JavaScript galerija avtomatsko prepozna tako vstavljene slike.

Povezava na bazo točk

Povezavo na  bazo točk je možno enostavno narediti s povezavo s predpono nodes. Primera:

[nodes: baza točk]
[nodes:nodes/statistics statistika omrežja]

Ticketi

Ticketi opisujejo opravila oziroma napake, ki jih je potrebno narediti oziroma razrešiti pri delu na wlan ljubljana omrežju. Pomagajo nam pri organizaciji dela.

Razvrščamo jih lahko na dva načina. Prvi je po milestonih (časovnih mejnikih). Te najdemo pod roadmap. Milestonei služijo za časovno razporeditev dela. Ticketu lahko določimo tudi komponento. To je področje projekta, kamor opravilo oziroma napaka sodi in tako lahko razvrščamo tickete tudi po njih.

Ticketi imajo tudi možnost komentiranja, tako se lahko sodeluje pri iskanju rešitve problema oziroma dela na opravilu. Tisti, ki dela na ticketu, lahko komentira na kakšne težave je naletel, kako jih je rešil, pokomentira svoje odločitve, na koncu pa napiše še kako je na koncu naredil, da ostane opravilo oziroma odprava napake podokumentirana.

Pregled ticketov

Tickete lahko vidimo pod opravila, napake. Najpogosteje nas bodo zanimali odprti ticketi, ki jih vidimo, če izberemo Active Tickets by Milestone, to so ticketi, ki jih je še potrebno opraviti na časovno obdobje. Na desnem zgornjem meniju lahko vidimo tudi Custom Query. Ta služi za filtriranje ticketov. Pod Custom Query lahko recimo dodamo filter Component in izberemo željeno področje projekta. Podobno lahko dodamo še filter Status in obkljukamo vse razen Closed (več o stanjih ticketov v nadaljevanju). Tako nam iskalnik pokaže vse odprte tickete (opravila), ki se jih mora narediti za izbrano področje. Filtre lahko poljubno nastavljamo, da najdemo željene tickete.

Sprejemanje ticketov

Sprejeti ticket pomeni sprejeti opravilo. Ticket lahko sprejmemo, če ga ni sprejel že kdo drug, razen če se dogovorimo s tistim, ki ga je že sprejel. Ticket sprejmemo tako, da ga odpremo (kliknemo nanj) ter nato spodaj označimo polje Accept in kliknemo Submit changes.

Komentiranje ticketov

Tickete lahko komentiramo v polju Comment. Opisa ticketa nikoli ne spreminjamo! (Razen v primeru manjših popravkov, ki ne spremenijo vsebine oziroma pomena opisa. Recimo slovničnih napak, nepravilnih oziroma nedelujočih povezav in drugih napak pri opisu.) Tega ne počnemo zato, da se vidi kaj je bilo potrebno narediti, kaj je bilo izhodišče, saj se le tako lahko pregledno beleži potek dela. Če je potrebno kaj dodati, napišemo to v komentar. O slogih besedila v komentarjih si lahko več preberemo tukaj. Enako se ureja besedilo povsod na Tracu – v opisih ticketov, v dokumentaciji ... Vprašanja in težave, na katere smo naleteli med opravljanjem ticketa, se zapišejo v komentar, da se skupaj z najdenimi rešitvami ne izgubijo. Ko napišemo ustrezen komentar, ga preverimo s Preview in zatem objavimo s klikom na Submit changes.

Zapiranje ticketov

Ticket lahko zapremo, ko smo dokončali opravilo oziroma razrešili problem. Pred zaprtjem je potrebno napisati zaključni komentar, ki povzema, kaj je bil vzrok problema (v kolikor tega ni v opisu ticketa), kako se je prišlo do rešitve in kakšna je ta rešitev. Mogoče tudi poda navodila za splošno odpravljanje podobnih problemov. Ko smo ticket primerno pokomentirali, spodaj nastavimo Resolve as na eno od možnih vrednosti.

 • fixed: opravilo je bilo opravljeno; v kolikor je s tem povezana kakšna sprememba v repozitoriju, se v zaključni komentar napiše s katero revizijo oziroma revizijami v repozitoriju je ticket povezan, vsaka v obliki [123]
 • worksforme: problem oziroma napaka ni v resnici problem, že deluje oziroma je na voljo na drugačen način
 • wontfix: problem oziroma napaka ni res naš problem
 • invalid: ticket je bil test, je bil napačno odprt ...
 • duplicate: že obstaja ticket z enakim oziroma zelo podobnim opravilom; v tem primeru je potrebno v duplikatu napisati v zaključni komentar Ta ticket je duplikat #1234 in v originalnem #2345 je bil označen kot duplikat tega ticketa

Na koncu preverimo vnešene podatke s Preview in zatem potrdimo s Submit changes.

Posebne možnosti

Obstajata dve posebni možnosti pri zaključevanju dela na ticketu, ki označita, da je za zaključek ticketa potrebno:

 • da se sistem, ki poganja  bazo točk posodobi z novimi spremembami v repozitoriju z možnostjo mark for nodewatcher update; pri tem je dobro v zaključni komentar zapisati ali je potrebno pri posodobitvi posodobiti tudi shemo podatkov v bazi
 • da se posodobi generator imageov, saj smo v repozitorij dodali spremembe firmwarea, z možnostjo mark for image generator rebuild

Zaključni komentar z eno izmed teh posebnih možnosti je potrebno napisati enako kot sicer.

Odpiranje ticketov

Ko naletimo na nek problem ali opazimo da nekaj ni narejeno, preverimo če za to že obstaja ticket. Če ni ticketa za to, ga odpremo. To storimo tudi, če bomo problem rešili sami, zato da se vidi kaj smo naredili. Polja, ki jih moramo izpolniti pri ustvarjanju ticketa:

 • Summary: tukaj navedemo smiseln kratek povzetek opravila, ki naj vsebuje ključne besede
 • Description: tukaj podrobneje napišemo kaj je problem oz. kaj je potrebno narediti; besedilo oblikujemo na enak način kot pri komentiranju ticketov
 • Assign to: tukaj lahko izberemo osebo, v kolikor želimo opravilo komu predlagati
 • Priority: izberemo nujnost opravila
  • blocker nastavimo če ne moremo delati naprej, dokler to ni narejeno
  • critical nastavimo če je opravilo zelo pomembno, a ne ovira nadaljnjega dela
  • major nastavimo če je opravilo srednje pomembno
  • minor nastavimo če je opravilo manj pomembno
  • trivial nastavimo, če opravilo ni pomembno, a bi vseeno moralo biti narejeno
 • Milestone: nastavimo, če se da smiselno izbrati časovno obdobje, v okviru katere mora biti opravilo narejeno
 • Component: tukaj izberemo področje, kamor sodi ticket; če ni smiselnega področja za opravilo nastavimo ostalo; ticketi, ki spremljajo postavitve novih točk, sodijo pod področje točke
 • CC: tukaj napišemo uporabniška imena oziroma e-mail naslove oseb, ki naj bodo obveščene o nastanku in spremembah ticketa; lastnik, ustvarjalec in prijavljeni na poštni seznam so avtomatsko obveščeni o spremembah
 • Blocking: sem napišemo ID morebitnega ticketa, ki bi ga naš ticket oviral; torej če neko opravilo ne more biti narejeno, dokler naš ticket ne bo zaprt, napišemo sem ID tega ticketa
 • Blocked by: podobno kot zgoraj, sem napišemo ID ticketa, zaradi katerega naše opravilo ne more biti narejeno

V kolikor smo pripravili kakšen patch za izvorno kodo in bi ga radi posredovali v pregled in morebitno vključitev v izvorno kodo, ki jo uporabljamo pri wlan ljubljana omrežju, ga lahko pripnemo ticketu. Zavedati pa se moramo, da s tem, ko ga pripnemo, ob tem, da svojo kodo javno in prosto dostopno objavimo, jo tudi dovolimo uporabljati v izvorni kodi wlan ljubljana omrežja in v vseh drugih primerih, ki bi posredno ali neposredno uporabili to pripeto izvorno kodo. V praksi to pomeni, da se odpovemo pravicam do pripete izvorne kode in jo dovolimo uporabljati drugim.

Za predogled ticketa kliknemo Preview, za objavo pa Create ticket.

Za pomoč pri odpiranju ticketov si lahko pogledamo že narejene tickete, da dobimo lažjo predstavo o tem, kako naj ticket zgleda.

Obveščanje o spremembah ticketov

Po privzetem so o spremembah ticketov obveščeni lastnik ticketa, ustvarjalec ticketa in našteti na CC seznamu. V kolikor želimo biti obveščeni o spremembah konkretnega ticketa, se lahko tako dodamo na njegov CC seznam. V kolikor pa želimo biti obveščeni o vseh spremembah vseh ticketov, pa je za to na voljo poštni seznam, na katerega se pošiljajo vsa obvestila.

V kolikor pa ne želimo prejemati nobenih obvestil o spremembah, se lahko odjavimo pod Preferences z možnostjo Ticket notifications opt-out. Odjava je priporočena tudi za vse, ki se prijavijo na poštni seznam, saj bodo sicer dobivali nekatera obvestila dvakrat. (Odjava pod Preferences ne vpliva na prejemanje obvestil preko poštnega seznama.)

Attachments